شرح احوال آخر الزمان

و دیدی که شرابهای گوناگون علنا نوشیده می‏شود و مردمی بر سفره شراب جمع هستند که از خدای عز و جل هیچ پروائی ندارند و دیدی که امر به معروف زایل شده و دیدی که فاسق در اعمالی که خدا دوست ندارد نیرومند و مورد حمایت و مدح قرار می‏گیرد و دیدی که دارندگان آیات (در نسخه دیگر آمده دارندگان آثار) مورد تحقیر واقع می‏شوند و هر کسی هم آنان را دوست بدارد تحقیر می‏شود و دیدی که راه خیر بسته شده و راه شر باز و پر رهرو است و دیدی که خانه کعبه معطل مانده و مردم از رفتن به زیارت آن نهی می‏شوند و به ترک آن تشویق و مامور می‏گردند و دیدی که هر کس به دیگری میگوید آنچه را که خود نکرده و دیدی که مردان خود را برای مردان چاق می‏کنند و زنان برای زنان (یا خود را آنطور وانمود می‏کنند که نیستند) و دیدی که مرد از راه ما تحت خود روزی به دست می‏آورد و زن از راه فرجش.

و دیدی که زنان برای خود مجالس ترتیب می‏دهند آنچنان که مردان تشکیل می‏دهند و دیدی که در دودمان بنی العباس عمل لواط و زن شدن مردان شایع و علنی گشته و به همین منظور خود را خضاب می‏کنند و شانه می‏زنند آنچنان که زنان برای شوهر خود شانه می‏زنند و مردان مالها به خاطر فروج خود خرج می‏کنند و چند نفر بر سر یک مرد تنازع می‏کنند و بر سر او، این علیه آن دیگری و آن علیه این غیرت به خرج می‏دهد.

و دیدی که صاحب مال محترم‏تر از مؤمن است و ربا علنی معامله می‏شود و کسی سرزنش نمی‏کند و دیدی که زنان به خاطر دادن زنا ستایش می‏شوند و زن شوهرش را در عمل لواط با مردی دیگر کمک و همکاری می‏کند و دیدی که در نظر اکثریت مردم بهترین خانواده‏ها آن خانواده‏ای است که زنان را بر کار فسق کمک می‏کنند.

و دیدی که مؤمن همواره در اندوه و تحقیر شده و خوار است و دیدی که بدعت‏ها و زنا علنی شده و مردم را دیدی که با شاهدی که به دروغ شهادت می‏دهد به یکدیگر تجاوز می‏کنند و دیدی که حرام حلال و حلال تحریم شده است و دیدی که هر کس دین را با رأی و نظر خود برای خود توجیه می‏کند و کتاب خدا و احکامش تعطیل شده.

و دیدی که در ارتکاب گناه از تاریکی شب استفاده نمی‏شود بلکه در روز روشن گناه می‏کنند و دیدی که مؤمن جز با قلبش نمی‏تواند منکر را انکار کند و دیدی که مال بسیار هنگفت در راه خشم الهی خرج می‏شود و دیدی که والیان ولایت و سرپرستی مردم را قباله کسی بدانند که قدرتش بیشتر است و دیدی که محرم به محرم خود اکتفا کند و با او ازدواج نماید و دیدی که مردم به صرف تهمت و بر اساس مظنه کشته می‏شوند و دیدی که مردم بر سر عشق ورزیدن به یک پسر با یکدیگر به ملاک غیرت می‏ستیزند و حتی بر سر این عشق جان و مال فدا می‏کنند.

و دیدی که مردم کسی را که شهوت خود را با رفتن نزد زنان خاموش می‏کند سرزنش می‏نمایند و دیدی که مرد با زنا دادن همسرش پول در می‏آورد و زندگی می‏کند با علم به اینکه او زنا می‏دهد و حتی بر این کار او نظارت دارد و دیدی که زن قاهر و مسلط بر شوهرش می‏شود و بر خلاف میل او کارها می‏کند و علیه او پولها خرج می‏کند و دیدی که مرد همسر و دختر - کنیز - خود را کرایه می‏دهد و به طعام و نوشیدنی پست راضی می‏شود و اگر دیدی که سوگند به دروغ به خدای عز و جل بسیار و شایع شده و دیدی که قمار علنی و آشکار گشته و دیدی که شراب علنا فروخته می‏شود و کسی از آن منع نمی‏کند و دیدی که زنان مسلمان ناموس خود را به اهل کفر می‏دهند.

و دیدی که لهو و لعب و رقص و آوازه‏خوانی علنی شده، مسلمانان از آن عبور می‏کنند و احدی، احدی را منع نمی‏کند و احدی جرأت بر منع آن ندارد و دیدی که افراد شریف و آبرومند به وسیله کسانی که از قدرت آنان می‏ترسند توهین شده و خوار می‏شوند و دیدی که نزدیک‏ترین افراد به درگاه والیان آن کسی است که با بد گوئی به ما اهل بیت آن والیان را مدح می‏گویند و دیدی که شنیدن صوت قرآن بر مردم سنگینی می‏کند و در مقابل شنیدن آوازهای باطل برایشان آسان و خفیف است.

و دیدی که همسایه را از ترس زبانش احترام می‏کنند و دیدی که راستگوترین مردم دروغ سازانند و دیدی که شر علنی و بازار سخن چینی رایج شده و دیدی که بغی و ستم آشکار گشته و دیدی که غیبت کردن نوعی ملاحت و خوش اخلاقی تلقی می‏شود و مردم یکدیگر را به خاطر آن بشارت می‏دهند و دیدی که حج و جهاد جنبه غیر خدائی به خود می‏گیرد و دیدی که سلطان به خاطر کافر، مؤمن را توهین نموده و خوار می‏سازد و دیدی که خرابی بر عمران مسلط شده و دیدی که زندگی یک فروشنده از راه خیانت در کیل و وزن اداره می‏شود و دیدی که خونریزی یک امر آسان و پیش پا افتاده تلقی می‏شود.

و دیدی که اگر کسی به طلب ریاست برمی‏خیزد عوضش تنها دنیا است و خود را مردی بد زبان معرفی می‏کند تا کسی جرأت اعتراض کردن نداشته باشد و نیز امور به او نسبت داده می‏شود و دیدی که به نماز بی اعتنائی می‏شود و دیدی که ثروتمند مال بسیاری نزدش جمع شده و از روزی که مشغول جمع آوری آن شده، زکاتش را نداده و دیدی که میت را از قبرش بیرون می‏کشند و آزارش داده، کفن‏هایش را می‏فروشند و دیدی که هرج و مرج بسیار شده و دیدی که افراد در صبح و عصر مست هستند و هیچ اهتمامی به وضع مردم ندارند و دیدی که با چهار پایان جماع می‏کنند و دیدی که چهار پایان به جان یکدیگر می‏افتند و یکدیگر را پاره می‏کنند.

دیدی که مرد به نماز خانه‏اش می‏رود و بر می‏گردد در حالی که جامه‏هایش را ربوده‏اند و دیدی که دلهای مردم قساوت و چشمهاشان خشک شده و ذکر خدا بر آنان سنگین می‏آید و حرام خواری علنی گشته و بر سر آن از یکدیگر پیشی می‏گیرند و دیدی که نمازگزار اگر به نمازخانه می‏رود برای آن است که خود را به مردم نشان دهد، مردم او را ببینند که نماز می‏خواند و اگر دیدی که فقیه برای غیر هدف دین تفقه می‏کند، یعنی به این منظور فقه می‏خواند که دنیا و ریاست به دست آورد و دیدی که مردم به سوی آن کسی می‏شتابند که غالب باشد و خلاصه هر یک از دو طرف نزاع غلبه کند مردم با او باشند، چه غلبه‏اش حق باشد و چه باطل.

و دیدی که طالب حلال مورد مذمت و سرزنش و طالب حرام مورد مدح و احترام قرار گیرد و دیدی که در دو حرم کعبه و مدینه کارهائی صورت می‏گیرد که خدا دوست نمی‏دارد و هیچکس جلوگیر آنان نیست و حتی بین آنان و آن عمل زشت کسی حائل نمی‏شود و دیدی که در دو حرم شریف ساز و آواز علنی ارتکاب می‏شود و دیدی که افرادی سخن از حق می‏گویند و امر به معروف و نهی از منکر می‏کنند ولی از پای خطابه‏اش کسی برمی‏خیزد در حالی که خود را خیر خواه و دلسوز او می‏داند از در خیر خواهی و نصیحت می‏گوید: خدا از تو نخواسته که این حرف‏ها را بزنی و دیدی که مردم در اقتدای به اهل شر به یکدیگر هم چشمی می‏کنند و دیدی که راههای خیر از رهرو خالی است و احدی به آن راه نمی‏رود.

و دیدی که جنازه را به اهتزاز در می‏آورند و کسی از این عمل ناراحت نمی‏شود و دیدی که هر سالی که می‏گذرد بدعت‏های بیشتری از سال قبل باب شده و شر بیشتری پیدا می‏شود و دیدی که خلق و جمعیت‏ها جز اغنیاء را پیروی نمی‏کنند، دیدی که حاجت محتاج را در برابر مسخره کردن او و خندیدن به او بر آورده می‏کنند و ترحمشان برای غیر رضای خدا است و دیدی که آیات آسمانی الهی رخ می‏دهد ولی کسی از آن نمی‏ترسد و دیدی که مردم با یکدیگر جفت‏گیری می‏کنند، آنطور که چهار پایان می‏کنند و کسی این عمل را زشت ندانسته و اگر زشت بداند از ترس مردم نهی نمی‏کند و دیدی که افراد اموال بسیار در غیر راه خدا انفاق می‏کنند ولی در راه خدا از انفاق مالی اندک مضایقه می‏کنند و اگر دیدی که رنجاندن و عقوق پدر و مادر علنی و خوار شمردن آنان شایع شده و در نظر فرزندان بدترین مردم تلقی می‏شوند، حتی فرزند خوشحال می‏شود از اینکه بر پدر و مادرش تهمت زده شود و دیدی که زنان بر حکومت و سلطنت چیره شده‏اند و بر هر امری که هوا و هوس آنان را تامین کند مسلط گشته‏اند.

و دیدی که فرزندان به پدر و مادر خود افتراء می‏بندند و پدر و مادر خود را نفرین می‏کنند و از شنیدن خبر مرگشان خوشحال می‏شوند و اگر دیدی که وضع به اینجا کشیده که اگر شخصی روزی بر او بگذرد که در آن روز مرتکب گناه بزرگی نشود، فسق و فجوری انجام ندهد، کم‏فروشی و خیانتی ننماید، به حرامی دست نیافته و یا شراب مسکری ننوشد، در غم و اندوه فرو می‏رود و می‏پندارد که آن روز او به بطالت گذشته و یک روز از عمرش ضایع شده است و دیدی که سلطان خوردنی‏ها را احتکار می‏کند و دیدی که اموال ذوی القربای رسول خدا «صلی‏الله‏علیه‏وآله‏وسلّم‏» در ناحق تقسیم می‏شود و با آن اموال قمار می‏کنند و شراب می‏نوشند.

و دیدی که با شراب خود را معالجه می‏کنند و برای مریض تعریف و توصیف می‏کنند که فلان شراب برای تو بسیار نافع است و از شراب شفا می‏طلبند و اگر دیدی که مردم در ترک امر به معروف و نهی از منکر و ترک اعتقاد به وجوب آن با هم برابرند و دیدی که باد به بیرق منافقین و اهل نفاق می‏وزد، ولی بیرق اهل حق حرکتی ندارد و دیدی که مؤذن‏ها و نمازخوان‏ها در برابر مزد اذان می‏گویند و نماز می‏خوانند.

و دیدی که مسجدها پر است از مردمی که از خدا نمی‏ترسند در آنجا جمع شده‏اند، برای غیبت و خوردن گوشت اهل حق و در آن از خوبیهای شراب مسکر، سخن می‏گویند و دیدی که پیشنمازی مست بر مردم نماز می‏خواند، در حالی که نمی‏فهمد چه می‏خواند و کسی هم او را ملامت نمی‏کند بلکه اگر مست شود مردم از ترس، احترامش می‏کنند و او را وا گذاشته، تعقیبش نمی‏کنند و بلکه معذورش می‏شمارند و اگر دیدی که فردی را دارند به صلاح و خوبی مدح و ثنا می‏کنند که اموال ایتام را می‏خورد و دیدی که قاضیان به خلاف آنچه خدا دستور داده قضاوت می‏کنند و دیدی که والیان به انگیزه طمع، افراد خائن را امین خود می‏سازند.

و دیدی که والیان میراث (به جای اینکه ارث را کما فرض الله و طبق فرمان خدا در بین ورثه تقسیم کنند) تنها به وارثی می‏دهند که اهل فسق و جرأت بر خدای تعالی باشد، (رشوه و حق و حساب خود را از او می‏گیرند) و او را آزاد می‏گذارند تا با حق سایر ورثه هر کاری که خواست بکند و دیدی که در منبرها مردم را به تقوا امر می‏کنند ولی خود گویندگان به آنچه می‏گویند عمل نمی‏کنند و دیدی که نماز در اوقاتش خوانده نمی‏شود، به اول وقت خواندن اهمیتی نمی‏دهند و دیدی که صدقه‏ها به سفارش و شفاعت داده می‏شود و در آن رضای خدا مقصود نیست و بلکه به این جهت داده می‏شود که مردم از او طلب می‏کنند و اگر دیدی که مردم در شکم و شهوت آزادند، باکی ندارند از اینکه چه می‏خورند و چه نکاح می‏کنند و دیدی که دنیا به مردم روی آورده.

و دیدی که شعائر دین کهنه و بر افتاده، در چنین روزگاری بر حذر باش، و برای درخواست نجات از خدا به خدا متوسل شو و بدان که مردم در چنین روزگاری غرق در سخط الهی هستند و اگر خدای تعالی مهلتشان داده، از این کار منظوری دارد و تو منتظر تحقق آن منظور باش و کوشش کن تا خدای عز و جل تو را در وضعی ببیند که خلاف وضع مردم باشد تا اگر عذاب در آنان نازل شود تو زودتر به رحمت خدای تعالی برسی و اگر عذابشان تاخیر بیفتد آنها مبتلا شوند و تو از آنچه آنها در آن هستند بیرون شده باشی یعنی تو مثل آنان بر خدای عز و جل جرأت نکرده باشی و بدان که خدای تعالی اجر نیکوکاران را ضایع نمی‏سازد و رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است.

التماس دعا

 

/ 4 نظر / 21 بازدید
دانشجو

رهبر معظم انقلاب : همه باید آرامش خود را حفظ کنند و بدانند کسانی که در مقابل ملت قرار گرفته اند، بی ریشه هستند و در برابر عظمت ملت ایران و انقلاب اسلامی توانایی ماندن نخواهند داشت.

الفاتح

سلام علیکم/خداوند تبارک و تعالی به ما هر چه داریم داده است، و ما هر چه داریم از اوست، و باید تقدیم او کنیم. سعادت را آنها بردند که آن چیزی را که خدا به آنها داده بود، تقدیم کردند و ما عقب مانده آنها هستیم/انشاءالله باطل نابود شدنی وحق ماندنی و پیروز است/ الفاتح با افتخار مایل به تبادل لینک با سایت ارزشمند شما می باشد/انشاءالله پیروزی سپاه اسلام نزدیک است/در پناه خداوند مهربان باشید

خادم الزهرا (داوود)

از راه می رسی و من باز هم عاشق خواهم شد ؛ عاشق اشک ، عاشق اندوه ، عاشق ناله های نینوایی و عاشق نغمه های کربلایی.... مولا جان ؛ قسم به مرثیه های عاشورایی ، قسم به اشک های دخیل بسته و قسم به شام غریبان زینب که اگر نبود عشق تو ، زندگی بیهوده بود .... ............................................................................. هر آنكس عارف حقّ شد بسر شور و نوا دارد هر آن دل پر ز ايمان شد هواى كربلا دارد شنيدى كربلا، امّا نديدى اصل معنا را هر آنكس ديد آنرا صد هزاران مدّعا دارد گلستان على در كربلا گشته خزان يكسر كه بهر ديدنش دلها همه شوق لقا دارد بيا در كربلا بنگر، جلال شاه مظلومان ببين اين بارگه بى شك تجلّى خدا دارد چه گوئيم اى عزيزان از مزار زاده زهرا كه خاكش برترى بر كعبه و ارض و سماء دارد ......................................................................... خداى تعالى فرمود: كهيعص.... كاف اسم كربلا و هاء رمز هلاکت عترت طاهره است، و ياء نام يزيد قاتل حسين ابن علی (ع) وعين اشاره به عطش و صاد نشان صبر او است... ..............................

مدیر سایت

سایت زیر به فروش میرسد www.yafateme.com برای کسب اطلاعات بیشتر به آدرس سایت مراجعه فرمایید.