شیعیان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند:

از امام موسی بن جعفر (علیه السلام) نقل شده است که فرمودند: شیعیان ما از چهار چیز بی نیاز نیستند:

تـسـبـیـحـی از خـاک قـبـر حـسـیـن بـن عـلـی (علیه السلام) .
ســـجــاده ای کـــه روی آن نــمــاز بــخــوانــنــد.
مـسـواکـی کـه بـا آن مـسـواک نـمـایـنـد.
انـگشـتـری کـه بـه دسـت کـنـند. (۴)(۱)،(۲)،(۳) وسائل الشیعة ج ۳ باب ۱۶ از ابواب مایسجدعلیه ، ح ۱- ۳ -۴ .
(۴) همان کتاب ، باب ۱۱ از ابواب مایسجدعلیه ، ح ۳ .

/ 0 نظر / 27 بازدید