«ألسَّلامُ عَلَی القَلبِ الصَّبُور»

«ألسَّلامُ عَلَی القَلبِ الصَّبُور»


 
** غم کوچه و سیلی ... غم صـورت نـیـلی **
                   ** غم قــد کــمــونــی ... غم یـاس خـزونـی **

     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س) ** غم غـربــت حـاکی ... غم چــادر خــاکـی **
                   ** غم غـسـل شـبونه ... زخم بازو و شونه **

     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)


** غم حـــیـــدر خــسـتـه ... غم فـــرق شـکـســته **
             ** غم ســیــنـه گـلـگـون ... غم طشت پر از خون **

     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س) ** غم شـبه پـیمبر(ص) ... موی خـونی اکبر(ع) **
                  ** غم محسن(ع) دیگر ... غم غربت اصغر(ع) **


     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)

** غم دست بریده ... غم فـرق دریده **
                          ** غم قـد خـمـیـده ... غم راس بریده **

     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)** غم موی پـریشان ... غم پـیکر عـریان **
                     ** غم نـالـه و زاری ... غم نـاقـه سواری **

     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س) ** غم اون هـمه آزار ... بین کـوچـه و بازار **
                 ** غم طـعـنه و دشنام ... غم ســنـگ لـب بـام **
 ** غـم و مـحنت وناله ... غم مرگ سه ساله **

     شده قاتل زینب(س)،امون از دل زینب(س)
               میون همه دل ها ،امون از دل زینب(س)

التماس دعا

/ 0 نظر / 26 بازدید